• 5101*
    asd asd asd

החזרי תשלום

החזרי התשלום מתבצעים על פי אותם כללים שתקפים לגבי פינוי באמבולנס של מד”א
 

 – אדם שפונה באמבולנס רגיל / נט”ן / אט”ן ואושפז בבית חולים – זכאי להחזר מלא של התשלום על ההעברה באמבולנס.
 

– מאושפז המועבר מבית חולים אחד ואחר או מחדר מיון אחד לאחר – פטור מתשלום עבור שירותי האמבולנס, ולא משנה אם בית החולים השתמש באמבולנס של מד”א או באמבולנס פרטי של חברה שעימה הוא עובד.
 

– במידה שההעברה מבית החולים נעשית למוסד סיעודי – אין פטור מתשלום עבור האמבולנס.
 

– אדם שמפונה לבית חולים באמצעות אמבולנס פרטי או של מגן דוד אדום ולא מאושפז (ולא משנה כמה שעות היה בבית החולים) – אינו זכאי להחזר עבור התשלום על ההעברה באמבולנס. אם הפינוי התבצע באמבולנס נט”ן או אט”ן – זכאי המבוטח להחזר של 50% מהתעריף ששילם.
 

– על פי החוק אדם שפונה באמבולנס כלשהו (כולל אמבולנס פרטי, נט”ן ואט”ן) לבית חולים מהמרפאה בה ביקר, אינו זכאי להחזר עבור ההעברה. אבל – קופות החולים כן מאשרות החזר במקרים מסוימים, ולכן יש לברר את העניין ישירות מול נציגי קופת החולים.
 

– פינוי באמבולנס ממקום ציבורי – במידה שאדם איבד את ההכרה במקום ציבורי בו שהה, ואדם אחר הזמין עבורו אמבולנס – זכאי לקבל החזר מלא על הפינוי, גם אם לא אושפז לבסוף בבית החולים. הדבר נכון גם במקרה של תאונת עבודה – הנפגע לא יחויב בתשלום עבור הפינוי באמבולנס ממקום עבודתו לבית החולים. את הוצאות הפינוי הראשוני יחזיר הביטוח הלאומי, ואילו אם הפינוי התבצע שלא באותו יום בו קרתה התאונה – קופות החולים הן שאחראיות להחזיר את התשלום.
 

– אדם המשוחרר לביתו מבית החולים ומתפנה באמבולנס – אינו זכאי להחזר עבור הנסיעה.
 

– אישה שנתקפה בצירי לידה ומפונה לבית החולים באמבולנס זכאית להחזר עבור הפינוי רק אם המרחק לבית החולים הקרוב הינו 40 ק”מ ומעלה. ההחזר מתבצע על ידי המוסד לביטוח לאומי, כאשר האישה משלמת על הנסיעה ב-20 הקילומטרים הראשונים ואת עלות הנסיעה ה”עודפת” ישלם המוסד לביטוח לאומי, בהתחשבנות ישירה מול מגן דוד אדום או מול החברה שסיפקה את האמבולנס הפרטי. יש לציין שההחזר יתבצע רק אם יוכח בבית החולים שהאישה אכן סבלה מצירי לידה (אבל גם אם לא ילדה באותו היום).